Sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova (KLASA: 406-01/21-01, URBROJ: 2186-022-21-05 od 08.01.2021. godine i KLASA: 406-01/21-01, URBROJ: 2186-022-22-06 od 28.01.2022. godine) sastavlja se ovaj Poziv na dostavu ponuda.

Poziv za dostavu ponuda sadrži i dodatne podatke potrebne za izradu ponude. Ponuditelj treba proučiti sve upute, obrasce i ostale pojedinosti iz Poziva za dostavu ponuda. Ponuda mora biti izrađena prema zahtjevima i uvjetima iz Poziva za dostavu ponuda.

Poziv na dostavu ponuda 3 22-JN

Prilog 1A_Ponudbeni list GRUPA 1

Prilog 1B_Ponudbeni list GRUPA 2

Prilog 1C_Ponudbeni list GRUPA 3

Prilog 2A_DOKAZ STRUČNOSTI GRUPA 1

Prilog 2B_DOKAZ STRUČNOSTI GRUPA 2

Prilog 2C_DOKAZ STRUČNOSTI GRUPA 3

Nove aktualnosti

Pin It on Pinterest

Share This