POZIV NA DOSTAVU PONUDA: „Nabava materijala za provedbu radionica “

Sukladno čl. 7. Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova (KLASA: 406-01/21-01, URBROJ: 2186-022-21-05, od 8. siječnja…