Poziv na dostavu ponuda za provedbu postupka jednostavne nabave 3/22-JN

Sukladno odredbama Pravilnika o jednostavnoj nabavi roba, usluga i radova (KLASA: 406-01/…